اخبار کوتاه

اهم اخبار

آگاهی بخشی مهمترین اصل در حوزه سلامت زندانیان است

مدیرکل زندانهای استان قزوین آگاهی بخشی رامهمترین اصل درحوزه سلامت زندانیان برشمرد واظهارداشت: از اصلی ترین مؤلفه های نظام زندانبانی که در پرتو آن می توان در همه زمینه های تأمینی وتربیتی توفیقاتی داشت، حفظ سلامت جسمی و روانی زندانیان است.

ادامه مطلب »