اخبار کوتاه

اخبار استان

استفاده از ظرفیت رأی باز درجهت کاهش جمعیت کیفری زندانها

رئیس دادگستری شهرستان تاکستان گفت :با استفاده ازماده ۵ قانون جدید محکومیتهای مالی، زندانیان حوزه قضایی تاکستان  که درخواست آنان از سوی شورای طبقه زندانها تأیید گردد باشرایط مساعد قضایی رأی باز خواهند شد.  

ادامه مطلب »