اخبار کوتاه

خدمات مراکزحمایتی زندانهای استان قزوین

انجمن حمایت زندانیان استان قزوین
فعالیتهای انجمن حمایت زندانیان:
۱-پرداخت مستمری به خانواده های بی بضاعت
۲-پرداخت کمک هزینه تحصیلی جهت فرزندان بازمانده ازتحصیل
۳-پرداخت هزینه ازدواج فرزندان زندانیان
۴-پرداخت هزینه درمان خانواده زندانیان
۵-پرداخت هزینه آموزشی فرزندان وخانواده ها
۶-پرداخت بن خرید کالا درایام خاص
۷-برگزاری نسیم مهرروز۵خرداد(روزملی حمایت ازخانواده زندانیان)
۸-برگزاری سفره های آسمانی درماه مبارک رمضان
مدارک موردنیازجهت اخذ خدمات ازانجمن حمایت زندانیان
۱-معرفی نامه اززندان محل تحمل حبس
۲-اصل وکپی تمام صفحات شناسنامه زندانی وهمسروی
۳-اصل وکپی کارت ملی زندانی وهمسروی
۴-تکمیل فرم مددکاری
ستادمردمی دیه استان قزوین
فرآیندانجام کاردرستاددیه
۱-شناسایی مددجویان واجدشرایط(ازطریق زندان یامراجعه مددجو)
۲-تعیین میزان بدهی با استعلام ازمرجع قضایی
۳-مذاکره باشاکی جهت اخذ حداکثر گذشت رضایتمندانه
۴-تعیین مبلغ نهایی موردنیاز(پس ازتعیین میزان تخفیف شاکی،توان مالی مددجو،پرداخت بیمه،کمیته امدادو…)
۵-تامین مبلغ موردنیازبراساس ضوابط ازمحل های موجود(منابع دولتی،کمکهای مردمی)
۶-اقدام جهت آزاد سازی
شرایط دریافت :
الف) نوع جرم:
خدمات ستاددیه فقط به جرایم غیرعمدتعلق می گیرد.
۱-دیات:هرگونه محکومیت به پرداخت دیه ناشی ازتصادفات،خسارت های کارگاهی ، سایرمواردکه توسط مرجع قضایی غیرعمد یا شبه عمد تشخیص داده شود.
۲-محکومیتهای مالی:هرگونه محکومیت به پرداخت بدهی ناشی ازصدورچک،سفته،عدم انجام قرارداد(مهریه،نفقه و…)که غیرکلاهبرداری بوده وتوسط مرجع قضایی تاییدشده باشد.
محدودیت وممنوعیت پرداخت:
الف-زندانیانی که به هرنحوی درزندان حضورندارندوجزوآمارزندان محسوب نمی شوندازجمله غیبت،فراروبهره مندی ازاستمهال اعطایی ازناحیه مراجع قضایی .
ب-زندانیانی که قبلا ازمنابع مختلف ستاد بهره مند وزمینه آزادی آنان فراهم شده است.
ج-افرادی که توامان با محکومیت های مالی مشمول این شیوه نامه،دارای جرایم عمد وکیفری می باشندوباکمک ستاد،زمینه ی آزادی آنان به جهت محکومیت ویا قرارکیفری فراهم نمی گردد.
د-زندانیان جهت استفاده ازکمکهای مالی ۲ماه حبس واستفاده ازمساعدتهای مالی مهریه می بایست حداقل ۳ماه درزندان تحمل حبس نمایند.
ه-زندانیانی که به جهت محکومیت مالی موضوع این شیوه نامه درزندان حضوردارند ودارای سوابق موثرسوء کیفری می باشندکه کمک به آنان ازطریق ستاد موجب وهن وبی اعتمادی افکارعمومی نسبت به عملکردستادخواهدگردید.
مددجویان دارای شرایط خاص
مددجویانی که دارای شرایط خاص به شرح ذیل باشند،بااولویت ازکمک ازمحل این شیوه نامه برخوردارخواهندشد.
الف-مددجویان نوجوان کمتراز۱۸سال سن(مددجویان کانون اصلاح وتربیت)بدون تعیین سقف.
ب-مددجویان نسوان سرپرست خانواربه شرط عدم سابقه محکومیت کیفری.
ج-بیماران صعب العلاج ولا علاج وازکارافتادگان باتایید پزشکی قانونی ومردان بالای شصت وپنج (۶۵)سال سن .
د-زندانیانی که صرفا به جهت محکومیت های مالی موضوع این شیوه نا مه درزندان بوده وبه جهت عدم امکان تودیع وثیقه،اززمان ورود به زندان به مدت بیش از یکسال ازمرخصی بهره مند نشده ومستمرا درزندان بوده اند.
ه- زندانیانی که دارای بیماری های جسمی وحرکتی وبیماری های حادوپیشرفته قلبی وعروقی ودیابت بوده وحضورآنها درزندان علاوه برتاخیردربهبودی،موجب پیشرفت بیماری وتحمیل هزینه های نگهداری ودرمان به سازمان زندا نها می گردد.
ب) مدارک موردنیاز
الف-اسنادهویتی مددجوشامل تصویرکارت ملی وصفحات شناسنامه
ب-احکام صادره قطعیت یافته ازمراجع ذیربط به ضمیمه احکام بدوی
ج-دریافت آخرین مانده مبلغ بدهی وشماره حساب اجرای احکام ازدادگستری مربوطه
د-تاییدیه رئیس زندان مبنی برحضورمددجودرزندان بسته یا باز ویادرمرخصی(باذکرزمان حضوردرهریک ازحالت های یادشده).
ه-گزارش کامل اتفاق،حادثه وسانحه درمورد محکومیت های مربوط به پرداخت دیه وعلت بدهکاری مالی مربوط به بدهکاران مالی،به صورت مشروح ومستدل به ضمیمه مدارک مثبته موردادعای مددجو؛که توسط مددکارتهیه وتوسط رئیس محترم زندان تایید شده باشد.
مرکزامورخدمات اجتماعی ومراقبت بعدازخروج
مدارک موردنیاز:یک قطعه عکس،کپی تمام صفحات شناسنامه خودوهمسر،کپی کارت ملی خودوهمسر،کپی کارت پایان خدمت
واحدپذیرش:پذیرش زندانیان آزادشده قطعی وتشکیل پرونده مددکاری
واحدمددکاری:انجام مشاوره های فردی،خانوادگی،گروهی،تلفنی،حقوقی توسط وکیل،مشاوره های روانشناختی،ارائه برنامه حمایتی،مداخله دربحران خانواده،معرفی به پزشک وروانپزشک ومراکزدرمانی،ارائه کمکهای نقدی وغیرنقدی و…
واحدآموزش:برگزاری دوره های آموزشی ترک اعتیاد،مهارت های اساسی زندگی،فنی وحرفه ای وکارآفرینی واحدفرهنگی:برگزاری مراسمات مختلف ملی ومذهبی،برگزاری اردوهای درون شهری،توزیع کتب ولوح فشرده آموزشی،علمی ومذهبی
واحدبهداشت ودرمان:ویزیت ومشاوره پزشکی
واحداشتغال:انجام مشاوره های شغلی،بررسی طرح شغلی مددجو،معرفی به مراکز کاریابی،ارائه تسهیلات وام خوداشتغالی با بهره ۴درصد وطولانی مدت
مددجویان واجدشرایط تشکیل پرونده:
-مددجویانی که تحمل حبس بالای سه ماه داشته باشند.
-مددجویانی که ازتاریخ آزادی آنان بیش ازیک سال نگذشته باشد.
-مددجویانی که دارای کارت پایان خدمت ویا معافیت می باشند.
مددجویان دارای اولویت دریافت تسهیلات:
-مددجویانی که دارای محکومیت حبس به دلیل ارتکاب جرائم غیرعمدباشند.
-مددجویانی که دارای مهارت های شغلی(گواهی فنی وحرفه ای)باشند.

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

*