اخبار کوتاه

تجزیه و تحلیل فاکتورهای (عوامل) کلیدی اثرگذار برتنوع بهره وری نیروی کار در پروژه های ساخت و ساز

مترجم : محمد هادی فیلی

چکیده

      بهره وری نقش مهمی در صنعت ساخت و ساز ایفا میکند. کمک میکند تا صنایع ساخت و ساز، برای رسیدن به اهداف و برای دستیابی به گزارههای ذینفعان و ارزش، رقابتی باشند. اهداف از این پژوهش عبارتند از:

 یک: شناسایی عوامل کلیدی موثر بر تنوع بهره وری نیروی کار درپروژههای ساخت و ساز در هند.

 دوم: ارزیابی تاثیر عوامل موثر بر تنوع بهره وری نیروی کار و در نهایت، ارائه پیشنهاداتی برای کاهش تغییرات بهره وری نیروی کار.

      اهداف فوق از طریق تجزیه و تحلیل ۵۳ پرسشنامه به دست آمده است و در نتیجه این تجزیه و تحلیل نشان میدهد که، شش گروه اصلی وجود دارد که تاثیر قابل توجهی در تنوع بهره­وری نیروی کار در پروژه­های ساخت و ساز دارند.

آنها گروه نیروی انسانی،گروه مدیریتی، گروه انگیزه بخشی، گروه مواد/تجهیزات، گروه ایمنی و گروه کیفیت میباشند.

کلمات کلیدی- ساخت و ساز، بهره­وری نیروی کار، تنوع بهره وری کار، رگرسیون خطی چندگانه، عوامل موثر.

 ۱٫مقدمه

بهره­وری به طورکلی به عنوان نسبت خروجی به ورودی تعریف شده است. پروژههای ساخت وساز بیشتر براساس کار با ابزار و تجهیزات دستی پایه گذاری شده­اند، همانطورکه هزینه­های نیروی کار ۳۰ تا ۵۰ درصد از هزینه های کلی پروژه راتشکیل میدهد. بهره­وری در اقتصاد به اندازه های خروجی از پروسه­های تولید، در هر واحد ورودی اشاره دارد. بهره­وری ممکن است به عنوان یک اندازه گیری از کارایی فنی و مهندسی تولید تصور شود.

بسیاری از عوامل موثر بر بهره وری در صنعت ساخت و ساز وجود دارد. بهره وری نیروی کار یکی از مهمترین عواملی است که پیشرفت فیزیکی هر پروژه ساخت و ساز را تحت تاثیر قرار میدهد. کارگران مسئول کار با انواع تجهیزات میباشند. کارگران ساخت و ساز برای انجام موثر کار خود، باید با وظایف دیگر کارگران یدی و با مواد، ابزار و ماشین آلاتی که استفاده میکنند آشنا باشد.

بهرهوری نیروی کار ساخت و ساز توسط عوامل مختلف که تاثیر آنها را میتوان در مدلهای بهره وری اندازه گیری کرد، تحت تاثیر قرار میگیرند. این مدلها نقش مهمی در برآورد هزینه، دربرنامه ریزی و در طرحریزی ایفا میکنند.

تعدادی از مدلها با استفاده از تجزیه و تحلیل رگرسیون برای ارائه یک ارزیابی کیفی از تاثیر عوامل مختلف بر بهره وری نیروی کار ساخت و ساز، توسعه یافته اند.

مطالعه حاضر در نظر داردکمیت این عوامل را تعیین و یک مدل برای پیش بینی بهره وری نیروی کارارائه کند.

 1. اهداف این مطالعه

این مطالعه به منظور رسیدن به اهداف زیر انجام میشود:

 • برای شناسایی عوامل مؤثر بر تنوع بهره وری نیروی کار در پروژههای ساخت و ساز.
 • برای ارزیابی تاثیر عوامل تحت تاثیر بر تنوع بهره وری نیروی کار.
 • ارائه پیشنهادهایی به منظورکاهش تنوع بهره وری نیروی کار در پروژههای ساخت وساز.

۳٫مروری بر ادبیات

بهره­وری در ساخت و ساز اغلب به طور گسترده به عنوان تولید در هر ساعت کاری تعریف شده است. ازآنجا که کار به منزله بخش بزرگی از هزینه ساخت و ساز است و مقدار ساعت کار در انجام یک کار در ساخت و ساز بیشتر در معرض نفوذ مدیریت است تا مواد و یا سرمایه، به این اندازه گیری بهره وری اغلب به عنوان بهره وری نیروی کار اشاره شده است. با اینحال، مهم است که توجه داشته باشیدکه بهره وری نیروی کار اندازه گیری اثر بخشی کلی یک سیستم عملیاتی، دراستفاده از نیروی کار، تجهیزات و سرمایه برای تبدیل تلاشهای نیروی کار به خروجی مفید است، وتنها اندازه گیری قابلیتهای کار مهم نیست.

هامیونگ جانگ و همکارانش (۲۰۰۹) ۲۵ متغیر بحرانی را شناسایی و به ۴ گروه تقسیم بندی کردند، یعنی مدیریت کار، تکنیک کار، مشخصه های کار و جزءکارگر.

دوردیو و مباچو(۲۰۱۱) ۵۶ متغیر مؤثر بر بهره وری ساخت و ساز را شناسایی، و آنها را در ۸ عامل گروههای داخلی و گروههای خارجی طبقه بندی کردند.

اینشاسی (۲۰۰۷) عوامل موثر بر بهره وری در پروژه­های ساخت و ساز را به ۱۰ گروه، یعنی: عوامل مرتبط با نیروی کار داخلی، عوامل مرتبط با رهبری، عوامل مرتبط با عامل محرک کار در ارتباط با زمان، عوامل مرتبط با مواد و تجهیزات، عوامل مربوط به نظارت، عوامل مربوط به مشخصه ی پروژه، عوامل مربوط به امنیت، عوامل مربوط به کیفیت و عوامل خارجی طبقه بندی کرد.

سویکیمان و همکارانش (۲۰۱۱) ۱۱۳ متغیر مؤثر بر بهره وری نیروی کار ساخت  و ساز را شناسایی کردند و این متغیرها با توجه به ویژگیهای خود، به ۱۵ گروه از عوامل طبقه بندی شدند یعنی: طراحی، طرح اجرایی، مواد، تجهیزات، نیروی کار، بهداشت و ایمنی، نظارت، زمان کار، عامل پروژه، کیفیت، مالی، رهبری و هماهنگی، سازماندهی، مالک/مشاور و عامل خارجی.

نبیل آیلا بونی و همکارانش(۲۰۰۷) ۳۲ متغیر مهم مؤثر بر بهره وری در صنعت ساخت و ساز را شناسایی و اینها به ۴ گروه و بر اساس مشخصه ی آنها طبقه بندی شدند، که عبارتند از: عوامل محیطی، عوامل سازمانی، پویایی گروه و عوامل شخصی.

به طور خلاصه، براساس پژوهشهای قبلی، ۳۴ عامل انتخاب شده اند و بر اساس ویژگیهای خود، به ۸ گروه دسته بندی شده اند یعنی: نیروی انسانی، مدیریتی، محیطی، ایمنی، مواد/تجهیزات، برنامه، انگیزه وکیفیت همانطورکه در جدول۱ نشان داده شده است.

جدول۱ عوامل موثر بر بهره وری نیروی کار

عوامل گروه شماره سریال
  نیروی انسانی A
فقدان مهارتهای کاری   A1
افزایش سن کار   A2
غیبت کاری   A3
فقدان آموزش   A4
مشکل شخصی کار   A5
  مدیریتی B
مدیریت ضعیف محل (کار)   B1
ارتباطات ضعیف   B2
فهم اشتباه بین کار و نظارت   B3
فقدان جلسات دوره ای با کارها   B4
  محیطی C
تغییرات آب وهوا   C1
مکان پروژه   C2
کارکردن با مکان محدود   C3
اندازه بزرگ پروژه   C4
  انگیزه بخشی D
تاخیردرپرداخت   D1
عدم تدارک ابزارهای حمل و نقل   D2
فقدان سیستم انگیزش مالی   D3
فقدان مکانهایی برای صرف غذا و استراحت   D4
  مواد/تجهیزات E
کمبود مواد   E1
محل نامناسب ذخیره ی مواد   E2
تهیزات کهنه و ناکارمد   E3
کمبود های تجهیزات و ابزارها   E4
  برنامه ریزی F
کارکردن ۷ روز در هفته بدون تعطیلات   F1
برنامه ریزی ضعیف کاری   F2
ازدحام بیش از حد   F3
استفاده نادرست از زمان   F4
  ایمنی G
نادیده گرفتن هشدارهای ایمنی   G1
حادثه   G2
نبود مهندس ایمنی در سایت   G3
نور پردازی ناکافی   G4
کارکردن در ارتفاعات بالا   G5
  کیفیت H
کیفیت پایین مواد خام   H1
کیفیت بالای کارهای خواسته شده   H2
دوباره کاری   H3
تاخیر در بازرسی کیفی   H4

مدل نظری

همانطور که در شکل ۱ نشان داده شده است، مدل نظری متشکل از ۸ فرضیه از ۱H تا ۸H است، در آنجا عوامل گروه، متغیرهای مستقل و کمی هستند، آنها در تنوع بهره وری نیروی کار، یک متغیر و ابسته را به طور مستقیم تحت تاثیر قرار میدهند.

 

براساس مطالعات گذشته و مفاهیم نظری است. مدل نظری با هشتگروه مستقل از جمله نیروی انسانی، مدیریتی، محیطی، انگیزشی، برنامه، مواد/تجهیزات، ایمنی و کیفیت که تاثیر مثبت بر عامل وابسته به تنوع بهره وری نیروی کار دارد، ساخته شده است.

 ۴٫روش تحقیق

روش استفاده شده در این مطالعه در شکل۲ نشان داده شده است.

نظرسنجی پرسشنامه ای:

دادهها براساس فاکتورهایی که بهره وری نیروی کار در پروژههای ساخت و ساز را تحت تاثیر قرار میدهد سوال میشوند.

تجزیه وتحلیل قابلیت اطمینان:

برای اینکار در هرگروه به منظور ارزیابی قابلیت اطمینان پرسشنامه ها انجام شد. عوامل غیر قابل اعتماد دور انداخته شد.

تجزیه و تحلیل عامل (فاکتور):

عوامل به اجزایی طبقه بندی شدند. در این مرحله، اجزا بر اساس بررسی متون مرتبط ( نیروی انسانی، مدیریتی، محیطی، انگیزشی، مواد/تجهیزات، برنامه، ایمنی و کیفیت ) طبقه بندی شدند. اجزایی که به درستی طبقه بندی شدند، مورد بررسی قرار گرفتند و آنهایی که طبقه بندی نشده بودند طبقه بندی مجدد شدند، به طوری که اجزا به درستی میتوانستند نشان دهنده عوامل باشند. سپس، تجزیه و تحلیل قابلیت اطمینان در عوامل در هر جزء طبقه بندی شده به منظور بررسی قابلیت اطمینان این جزء انجام شد.

تجزیه و تحلیل رگرسیون:

این آخرین مرحله از تجزیه و تحلیل آماری است که درآن عواملی که بر تنوع بهره وری نیروی کار درساخت و ساز به طور قابل توجهی تاثیرگذار بودند، مشخص شد. اهمیت اجزا، تجزیه و تحلیل شد و اجزای ناچیز در این مرحله دور انداخته شد. علاوه براین، مدل رگرسیون، مورد بررسی قرار گرفت و تاثیر هر یک از مؤلفه ها مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت.

۵٫نتایج تجزیه و تحلیل دادهها و بحث

درمجموع ۶۰ پرسشنامه به شرکتهای ساخت و ساز در مجموع توزیع شد. ازاین تعداد، ۵۳ پرسشنامه با موفقیت پرشد. بنابراین میزان پاسخ ۳۳/۸۸ درصد بود.

داده­ها پس از گردآوری، تجزیه و تحلیل در هر پرسشنامه ای که برای جمع آوری دادهها استفاده شده بود، انجام شد.

الف.تحلیل قابلیت اطمینان

برای تجزیه و تحلیل قابلیت اطمینان از روش آلفای کرونباخ استفاده شد. این روش سازگاری عمومی بر اساس همبستگی متوسط بین دادههایی را که به صورت یکسان اندازه گیری شده اند، ارزیابی میکند. این روش، روش split-half و همبستگی آیتمها را ترکیب میکند، و مقدار متوسط قابلیت اطمینان به دست آمده با استفاده از روش split-half را، برای تمام داده­های این مفهوم محاسبه میکند. با استفاده از این روش، قابلیت اطمینان سطح گروهی و سطح فردی میتواند ارزیابی شود.

ارزش آلفای کرونباخ و همبستگیitem- total باید به ترتیب بیش از۶/۰ و ۳/۰ باشد. پس از در نظر گرفتن نتیجه ی تجزیه و تحلیل قابلیت اطمینان برای اولین بار، سه عامل با توجه به همبستگی کمitem- total حذف شدند. همانطورکه درجدول۲ نشان داده شده است تجزیه وتحلیل قابلیت اطمینان نهایی پس از حذف ۳ عامل انجام شد.

جدول۲٫ نتایج تجزیه وتحلیل قابلیت اطمینان

مقدارآلفای کرونباخ گروه شماره سریال
۶۹۲/۰ نیروی انسانی A
۶۶۲/۰ مدیریتی B
۶۲۵/۰ محیطی C
۶۶۴/۰ انگیزشی D
۷۴۶/۰ مواد/تجهیزات E
۷۷۹/۰ برنامه F
۶۷۰/۰ ایمنی G
۶۴۴/۰ کیفیت H

 ب.تجزیه وتحلیل عامل (فاکتور)

هدف اصلی از تجزیه و تحلیل فاکتور برای توصیف تعداد زیادتری از متغیرها توسط مجموعه ی کوچکتری از متغیرهای مرکب است. تجزیه و تحلیل فاکتور یک تکنیک آماری است که ابعاد اساسی مشترکی را توضیح میدهد، که متغیرها (که در این مطالعه اجزاء نامیده میشوند) را توسط تجزیه و تحلیل همبستگی بین متغیرها، تشکیل میدهد.

مدل نظری این مطالعه ۳۴ متغیر مستقل مؤثر بر تنوع بهره وری نیروی کار در پروژه ساخت و ساز را شناسایی کرده است. پس از انجام تجزیه و تحلیل قابلیت اطمینان، سه عامل با توجه به همبستگی کم آیتمها حذف شد.

نتیجه تجزیه و تحلیل عامل اول با استفاده از ماتریس جزء دوران نشان میدهد که عوامل C1, C2, G1 یک فضای خالی داشتند به دلیل بارگذاری نمره کمتر از ۵/۰ و عوامل A1,F1 با هیچگونه از عوامل جمع نشدند. ازاین رو، این متغیرها حذف شدند.

همانطورکه در جدول ۳ نشان داده شده است، مقدارKMO (59/0) بیشتر از ۵/۰ است، که به معنی این است که داده، به خوبی شبیه به عامل است و در آزمون بارتلت ارزش قابل توجه پایینتر از ۰۵/۰ است، که نشان میدهد که ماتریس همبستگی از ماتریس همانی متفاوت است.

جدول۳-  KMOوآزمون بارتلت

۵۹۰/۰ اندازه KMO کفایت نمونه
  آزمون کرویت بارتلت
۵۵۹۴/۵۵۷ حدودکی-دو
۳۲۵ Df
۰۰۰/۰ Sig

مقادیر ویژه، یک شاخص است که نشان دهنده قدرت توضیحی از جزء مربوطه است، و معمولا از تعداد اجزایی که دارای ارزش ۱ و یا بیشتر هستند استخراج میشود. درجدول۴، هفت جزءکه برای آنها مقادیر ویژه اولیه بیشتر از ۱ است وجود دارد و هفت جزء در طول تجزیه و تحلیل، استخراج شد. این هفت جزء میتوانند ۸۲۲/۶۵ درصد از اطلاعات موجود در عوامل اصلی را توضیح دهند.

جدول۴ KMO – و آزمون بارتلت

واریانس کل توضیح داده شده

Total: کل                   Cumulative: تجمعیof variance           : واریانس

 یک تجزیه و تحلیل چرخش عامل متعامد، به وضوح برای طبقه بندی اجزا انجام شد، و ماتریس جزء چرخشی، تجزیه و تحلیل شد، همانطورکه درجدول ۵ نشان داده شده است.

نتایج تجزیه وتحلیل قابلیت اطمینان و تجزیه و تحلیل عامل نشان داد که سه عامل مستقل و یک گروه مستقل با توجه به اصلاح کم ضریب item- total و بارگذاری نمره، رد شد.

به همین دلیل، مدل نظری تجدید نظر شده و فرضیه از  H1,H2,H3,H4,H5,H6,H7,H8بیانیه یکسانی دارند، اینکه: یک تاثیر مثبت از عوامل تحت تاثیر بر تنوع بهره وری نیروی کار وجود دارد. فرضیه H3 حذف شده است.

جدول۳ – نتایج تجزیه و تحلیل (فاکتور)

ماتریس چرخشی جزء

روش استخراج: آنالیز جزء اساسی

روش چرخش: واریماکس با نرمالسازی کیسر

 • .aچرخش همگرا شده در ۸ تکرار

پ. تحلیل رگرسیون چندگانه

ضریب تعیینR2  برابر ۸۲۲/۰  است. این نشان میدهد که گروه نیروی انسانی، گروه مدیریتی، گروه مواد/تجهیزات، گروه برنامه، گروه ایمنی، وگروه کیفیت میتواند ۲/۸۲ درصد از تغییرات در بهره وری نیروی کار را توضیح دهد و ۸/۱۷ درصد را نمیتواند توضیح دهد. ارزشP یعنی۰۰۰/۰ نشان میدهد که بهره وری نیروی کار در سطح اطمینان ۵ درصد قابل توجه است.

نتیجه در جدول ۶، نشان میدهد که حدودا ۲/۸۲ درصد از تنوع در بهره وری نیروی کار را میتوان با هفت متغیر مستقل توضیح داد. این نشان میدهدکه مدل در پیش بینی پاسخ متغیروابسته،کافی است.

همانطور که در جدول  ۷  نشان داده شده است، ارزشF یعنی ۳۸۰/۵۳ نشان میدهد که مدل رگرسیون کلی قابل توجه است و ارزش توضیحی دارد (مقدارP=0.00<0.05 P) این نیز نشان  میدهد که بین متغیرهای پیشبینی کننده ( نیروی انسانی، مدیریتی، انگیزش، مواد/تجهیزات، برنامه، ایمنی و کیفیت) و متغیرپاسخ ( تنوع بهره وری نیروی کار ) ارتباط معنی داری وجود دارد. از جدول۹، مدل رگرسیون زیر به دست آمد.

جدول۶-خلاصه ی مدل برای آنالیز رگرسیون چندگانه خطی

خلاصه ی مدل

جدول۷-آنووای تحلیل رگرسیون چندگانه خطی

ANOVAa

Sig. F مربع میانگین df مجموع مربعات مدل
۰۰۰b ۳۵٫۳۸۰ ۶٫۰۸۱

.۱۷۲

۷

۴۵

۵۲

۴۲٫۵۶۷

۴٫۷۳۴

۵۰٫۳۰۲

رگرسیون۱

باقیمانده

جمع

a: متغیروابستهLPV:

b: پیشبینی کننده ها: (ثابت) کیفیت، مواد، مدیریتی، ایمنی، نیروی انسانی، انگیزشی، برنامه

 F1: گروه نیروی انسانی، F2 : گروه مدیریتی، F4: گروه انگیزه، F5: موادگروه/تجهیزات، F6: گروه برنامه،

F7: گروه ایمنی،F8:گروه کیفیت

 ت.تست فرضیه

فرضیه H1:

فرض صفر (H0): گروه نیروی انسانی هیچ تاثیری برتنوع بهره وری کار(LPV)ندارد.

فرض تحقیق(H1):گروه نیروی انسانی تاثیر قابل توجهی در تنوع بهره وری کار(LPV)دارد.

براساس ارزش بتا وSIG در جدول ۸، تست برای فرضیه انجام شد. ضریب رگرسیون استاندارد شده (بتا) ازگروه نیروی انسانی در LPV برابر ۲۳۳/۰ است و مقدار t برابر ۲۰۵/۳  است (۲<) و (<0.05) P=0.002.

این به این معنی است که در سطح اطمینان ۹۵ درصد، شواهدآماری به این نتیجه میرسد که تاثیر مثبت گروه نیروی انسانی در تغییرات بهره وری نیروی کار وجود دارد. بنابراین، فرضیه۱H پذیرفته شده است. علاوه بر این، نتایج حاصل از فرضیه های دیگر تست تحقیق در جدول ۹ معرفی شده اند.

جدول۸-ضریب تحلیل رگرسیون چندگانه خطی (ضرایب a)

 

sig.

 

t

ضرایب استاندارد ضرایب غیراستاندارد  

مدل

Beta خطای استاندارد B
.۰۰۰

.۰۰۲

.۰۰۳

.۰۰۰

.۰۰۲

.۱۱۰

.۰۰۱

.۰۱۰

-۶٫۸۲۶

۳٫۲۰۵

۳٫۱۱۱

۴٫۸۲۵

۳٫۲۶۳

۱٫۶۳۱

۳٫۳۹۸

۲٫۶۹۳

 

.۲۳۳

.۱۹۹

.۳۴۴

.۲۲۵

.۱۲۴

.۲۱۸

.۱۶۸

.۴۵۵

.۱۰۲

.۰۹۴

.۱۰۱

.۰۹۴

.۱۰۴

.۰۸۱

.۱۱۶

-۳٫۱۰۵

.۳۲۸

.۲۹۱

.۴۸۹

.۳۰۵

.۱۶۹

.۲۷۵

.۳۱۲

(ثابت ) ۱

نیروی انسانی

مدیریتی

انگیزشی

مواد

برنامه

ایمنی

کیفیت

a : متغیروابستهLPV

جدول۹- خلاصه فرضیه ها

تصمیم Sig T گروه فرض
ردH0 .۰۰۲ ۳٫۲۰۵ نیروی انسانی H1
ردH0 .۰۰۳ ۳٫۱۱۱ مدیریتی H2
ردH0 .۰۰۰ ۴٫۸۲۵ انگیزشی H4
ردH0 .۰۰۲ ۳٫۲۶۳ مواد/تجهیزات H5
پذیرشH0 .۱۱۰ ۱٫۶۳۱ برنامه H6
ردH0 .۰۰۱ ۳٫۳۹۸ ایمنی H7
ردH0 .۰۱۰ ۲٫۶۹۳ کیفیت H8

 1. نتیجه گیری

مدل نظری این مطالعه هشت گروه مستقل مؤثر بر تنوع بهره وری نیروی کار در پروژه های ساخت و ساز یعنی گروه نیروی انسانی، گروه مدیریتی، گروه محیطی، گروه انگیزش، گروه مواد/تجهیزات، گروه برنامه، گروه ایمنی وگروه کیفیت را ارائه داد.

نتایج تجزیه و تحلیل قابلیت اطمینان و تحلیل عامل (فاکتور) نشان داد که سه عامل مستقل و یک گروه مستقل با توجه به اصلاح کم ضریب item- total و بارگذاری نمره رد شد.

نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که، شش گروه مستقل، تاثیر مثبتی بر تنوع بهره وری نیروی کاردارند، ویک گروه، هیچ تاثیری برتنوع بهره وری نیروی کار ندارد.

تجزیه وتحلیل رگرسیون خطی چندگانه نشان میدهد که مدل میتواند ۲/۸۲ درصد از واریانس در بهره وری نیروی کار را توضیح دهد.

درمیان شش گروه مستقل،گروه انگیزش بالاترین تاثیر را برتنوع بهره وری نیروی کار دارد.

شش گروه مستقل بر اساس شدت تاثیر در تنوع بهره وری نیروی کار، مرتب شدند.

 • گروه انگیزشی
 • گروه نیروی انسانی
 • گروه مواد/تجهیزات
 • گروه ایمنی
 • گروه مدیریتی
 • گروه کیفیت
 1. توصیه

در مرحله اول، عامل انگیزش بالاترین تاثیر را بر تنوع بهره وری کار با بالاترین بتای استاندارد۳۴۴/۰ دارد. رضایت کم نیروی کار میتواند تاثیر منفی بر بهره وری نیروی کار داشته باشد. بنابراین، شرکت ساخت و ساز باید رضایت کار را با پرداخت حقوق و دستمزد معقول، پاداش مالی یا توسعه ی برنامه تشخیص و بهبود شرایط زندگی درسایت، افزایش دهد.

درمرحله دوم، گروه نیروی انسانی نقش مهمی در روند پروژه ایفا میکند. نیروی کار بد یک مشکل عمده است و بر زمان برای به انجام رساندن کار پروژه تاثیر میگذارد. مدیر پروژه شرکتهای ساخت وساز باید مهارت رهبری خود و مهارت نیروی کار را در پروژه ها با برنامه آموزشی مناسب افزایش دهد. همچنین لازم است تعهد کار و ارتباط میان کارگران را با افزایش سود کار و برنامه تیمسازی بهبود بخشد.

درنهایت، برای کاهش تغییرات (تنوع) بهره وری نیروی کار، شرکتهای ساخت و ساز باید بر اجرای جلسه دوره ای بهبود نظارت کند و از اینکه سرپرستان به درستی انتخاب  شده اند اطمینان حاصل کند. تیم طراحی نیز بایدکاملا با تجربه باشد تا از تجدید نظر در نقشه ها جلوگیری شود.

تاخیردرتحویل مواد و نوع چینش آنها، ابزار و تجهیزات مدیریت باید با اتخاذ سیستم مدیریت مناسب، بهبود یابد. نرم افزار برنامه ریزی باید در این پر

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

*